EPISODE 4

Articulation the border – the border as a totality of social relation.

[txt_2015-16]

19. 11. 2015 večer jsem odjel do severní části Afriky. Cílem cesty bylo zdokumentovat hranici, která odděluje Maroko od Španělska. Dokumentaci jsem pořídil na zrcadlovku Nikon Digital Camera D5100 a na IPhone 6, 64GB. Dokumentaci jsem si pro případ ztráty zálohoval na externí disk. Externí disk, jako místo subjektivního pragmatismu. Každý pohyb se stává pohybem myšlenkovým.

x
Po delší úvaze jsem se rozhodl pracovat s dokumentací, která byla pořízena na IPhone 6, 64GB.

x

Integrální prvky architektury systému, který lze chápat jako hybrid složený z výpočetních technologií, společenských, lidských a konkrétních (zdroje energie, budovy, města, empatie a nepřátelství, gesta) sil. Systém je složený z komplexních vztahů mezi infrastrukturou, lidmi a přístroji, ale zároveň je velmi fyzicky přítomný.

 

Uživatel může představovat jedince, nebo kolektiv, může být rovněž lidská osoba, sensor, robot, nebo algoritmus. Ve složitých hybridních systémech je obtížné rozlišit, jestli za nimi stojí člověk nebo ne. Uživatel je velmi složitě regulovatelná heterogenní a fluidní entita (což znamená, že budeme muset zásadně reformulovat základní pojmy, na kterých stojí politika).
x

Lidé a zboží, data a peníze – vše je v pohybu. Kdykoliv chceme sledovat meze hegemonie, musíme hledat mezery. Uspořádání Země není spojeno s vnitřním vztahem k vlastnímu tělu, ale přesně opačně: abstrahuje pocity, které se do těla promítají.Hranice jsou postavené všude tam, kde je potřeba řešit a organizovat sociální prostor a politickou správu věcí veřejných. Vznik nových virtuálních hranic na severu Afriky. Podkopání představy mužného Robinsona Crusoa. Migranti nikdy nedosáhnou hranice na vlastní pěst. Rozhodnutí probíhá v domácnostech, příbuzenských strukturách, v rámci sociálních sítí. Myšlení v režimu migrace pomáhá zdůraznit vzájemnou závislost pozorování a akce. Umožňuje prostor pro mezery a nejednoznačnost. Nejčastější projevy hranic nelze hledat podél geografické hranice, ale spíše v digitálních záznamech. Tam, kde se nachází hranice, – je hranice sama o sobě mrtvá…

[txt_2015-16]

19/11/2015 In the evening I set off to the northern part of Africa. The objective of this travel was to document the border between Morocco and Spain. This documentation was obtained via Nikon Digital D5100 Reflex Camera and iPhone 6.64 GB. In case of losing the documentation, it was all backed up on an external drive. The external drive being a place of subjective pragmatism. Each movement is a movement of the mind. 

x

Upon reflection, I decided to work with the documentation obtained on the iPhone 6.64 GB.

dd5d7-apple_a10_fusion_apl1w24

Integral architectural elements of a system which can be viewed as a hybrid composed of computer technologies and social, human, and particular forces (energy sources, buildings, cities, gestures, empathy, and animosity). The system is composed of complex relationships between infrastructure, people, and machines, but it is also physically very present…

 
x
 

The user may be an individual or a collective of people; it may also be a human being, a sensor, a robot, or an algorithm. In complex hybrid system it is difficult to ascertain whether a person is standing behind them or not. The user is a heterogeneous and fluid entity which is hard to regulate, meaning that we will have to fundamentally reformulate the basic terminology on which our politics is built.

People and goods, data and money – everything is moving. Anytime we wish to monitor the limits of hegemony, we have to search for gaps. The world order is not connected to the internal relationship with one’s own body; quite on the contrary: it abstracts the feelings projected into the body. 

x


Borders are built where there is a need to deal with and organize social space and the political management of public affairs. The establishment of new virtual borders in the north of Africa. Undermining the masculine idea of Robinson Crusoe. Migrants can never reach the border on their own accord. The decision is made in households, familial structures, and within social networks. Thinking in the migration mode helps to emphasize mutual dependence of observation and action. It opens up space for gaps and ambiguity. The most common manifestations of borders should not be looked for alongside geographical borders but rather in digital records. Where borders lie – the border itself is dead… 
 x

19/11/2015 MELILLA, CEUTA, TANGER / SPAIN, MOROCCO

Snímek obrazovky 2018-01-01 v 14.08.01