ADUMBRATION OF THE ONCOMING FAILURE

COLLABORATIVE PROJECT:  2014-2016

CONCEPT: ALEŠ ČERMÁK

PDF DOCUMENTATION

PARTICIPANTS: Jindřiška Křivánková, Jakub Gottwald, Jan Bárta, Abdirezak Yusef, Mona Hard, Michal Cáb, Petr Skala, Kryštof Pešek, Jakub Kovařík, Vojtěch Staněk, David Koranda, Mariana Serranová, Kostelec nad Orlicí Refugee Camp and Brno Krump Family Union Runners.

SUPPORT: MuseumsQuartier Q21, Wien – (Tranzit.org), Centre for Contemporary Art – HALLE 14, Ministry of Culture Czech Republic, Foundation for Contemporary Art Prague.

ACT OF PERFORMATIVE ENUNCIATION > SOCIAL SCRIPT 

BODY [OBJECT]. BODIES IN MOTION [VECTORS]. BODY AS A TOOL. BODY AS A MANUAL. BODY EXHIBITED IN OBSCENE POSITIONS. BODIE AS THE POLITICIZACION OF ABSENCE. BODIES AS  POLITICIZATION OF TIME A SPACE. BODIES AS A TACTIC ABSENCE AND DISAPPEARANCE. THERAPEUTIC BODY. BODY AS A CONTAGION. BODY AS FIXED CONDITION. BODIES [OBJECTS] IN THE ROLES OF WITNESSES, CREATED SO THAT THEY CAN TELL TALES. BODIES CREATED SO THAT THEY DREW MORE VIOLENCE TO THEMSELVES. BODIES MUST BE OFTEN TIMES DAMAGED IN ORDER TO BE ABLE TO TELL THEIR TALES. BODIES IN THE ROLES OF SCRAPES WHICH CAN BE USED TO NARRATE HISTORY.

BODIES REFLECTING THE EVER CHANGING CONSTELLATION OF COMPETENCIES.

  • The project consists of several disjointed episodes and is intentionally presented in different parts of Europe. It draws links among contemporary social issues – processes associated with bodily movements (vectors). It attempts to analyze in broad kinetic, philosophical, and geopolitical context the co-called topic of our time: The Migrant.

CZ

 
PŘEDOBRAZ PŘICHÁZEJÍCÍHO SELHÁNÍ 


PERFORMATIVNÍ PROHLÁŠENÍ > SOCIÁLNÍ SKRIPT 

TĚLO [OBJEKT]. TĚLA V POHYBU [VEKTORY]. TĚLO, JAKO NÁSTROJ. TĚLO JAKO MANUÁL. TĚLO, VYSTAVENÉ V OBSCÉNNÍCH POZICÍCH. TĚLA JAKO POLITIZACE NEPŘÍTOMNOSTI. TĚLO JAKO POLITIZACE ČASU A PROSTORU. TĚLO JAKO TAKTIKA NEEXISTENCE A MIZENÍ. TERAPEUTICKÉ TĚLO. TĚLO JAKO NÁKAZA. TĚLO JAKO FIXNÍ STAV. TĚLA [OBJEKTY] V ROLÍCH SVĚDKŮ, VYROBENÁ PROTO, ABY MOHLI VYPRÁVĚT PŘÍBĚHY. TĚLA VYROBENY PROTO, ABY NA SEBE PŘITAHOVALI DALŠÍ NÁSILÍ. TĚLA MUSÍ BÝT ČASTOKRÁT PONIČENA, ABY MOHLA ZAČÍT VYPRÁVĚT SVŮJ PŘÍBĚH. TĚLA V ROLI ODŘENIN NA NICHŽ JE MOŽNÉ ROZPOZNÁVAT DĚJINY.

TĚLA ODRÁŽEJÍCÍ NEUSTÁLE SE PROMĚŇUJÍCÍ SOUHVĚZDÍ PRAVOMOCÍ.

  • Projekt se skládá z několika na sebe navazujících epizod. Dává do souvislostí aktuální společenské problémy – procesy spojené s pohybem těl (vektorů). Pokouší se analyzovat v širších kinetických, filozofických a geopolitických souvislostech tzv. předmět naší doby, jímž je migrant.